top of page

Algemene Voorwaarden
WOMENVERSITY

Inleiding en toelichting

Voor je liggen de algemene voorwaarden van WOMENVERSITY. WOMENVERSITY biedt onder meer, maar niet uitsluitend het volgende aan:

 • WOMENVERSITY online trainingen

 • Events, trainingen, retraites & workshops

 • 1 op 1 coaching;
   

De algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemene deel (hoofdstuk 1) dat van toepassing is op alle hiervoor genoemde activiteiten van WOMENVERSITY. Daarna volgen algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit.

Mocht iets je niet geheel duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op!

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen       

  

Artikel 1: DEFINITIES

 1. WOMENVERSITY, een handelsnaam van als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34355885. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de WOMENVERSITY en niet aan enige aan de WOMENVERSITY verbonden persoon te zijn gegeven. Alle overeenkomsten komen dan ook tot stand met de WOMENVERSITY. Dat geldt ook indien het de bedoeling van opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde aan de WOMENVERSITY verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de WOMENVERSITY een overeenkomst aangaat.

 3. Event: alle door WOMENVERSITY (mede) georganiseerde events, alsmede live trainingen workshops & retraites zijnde onderdeel van de WOMENVERSITY.

 4. Deelnemer: Iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met WOMENVERSITY sluit terzake het deelnemen aan een door WOMENVERSITY (mede)georganiseerd event of programma zoals diverse WOMENVERSITY trainingen, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het event bevindt.
   

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen de WOMENVERSITY en haar opdrachtgever.   

 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door de WOMENVERSITY zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door de WOMENVERSITY van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

 4. Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij de WOMENVERSITY werkzaam is, een ieder die door de WOMENVERSITY wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten de WOMENVERSITY aansprakelijk is of kan zijn.

 5. Bepalingen in een overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van een overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
   

Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan de WOMENVERSITY is verstrekt. De opdrachtgever zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.

 2. Alle door de WOMENVERSITY uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de WOMENVERSITY daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de WOMENVERSITY niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 6. De WOMENVERSITY kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.   

 7. Opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst houdt voor de WOMENVERSITY een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. De WOMENVERSITY zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt.  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame coach verwacht mag worden.

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de WOMENVERSITY aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan de WOMENVERSITY worden verstrekt. Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft de WOMENVERSITY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Indien de door de WOMENVERSITY te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.

 4. In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal de WOMENVERSITY hiervan melding maken aan de betrokken partijen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal de WOMENVERSITY pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.

 5. In de overeenkomst worden in elk geval afspraken vastgelegd betreffende de nadere inhoud van de overeenkomst, de looptijd van de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding. Aanvullende afspraken kunnen door de WOMENVERSITY en opdrachtgever in de overeenkomst worden vastgelegd.

 6. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door de WOMENVERSITY.   

 7. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

 8. Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, of ontbinding. Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot annulering conform de mogelijkheden zoals omschreven in Hoofdstuk 2 – 4. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van opdrachtgever jegens de WOMENVERSITY onverlet.

 

Artikel 5: HONORARIUM

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele onkosten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,19 excl. BTW per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd.

 2. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.

 3. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt de WOMENVERSITY zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.

 4. Het verschuldigde honorarium wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst door de WOMENVERSITY, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever.

 5. WOMENVERSITY is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen WOMENVERSITY en de opdrachtgever worden vastgesteld.

 

Artikel 6: BETALING

 1. Het honorarium wordt, tenzij sprake is van een online aankoop, maandelijks in rekening gebracht waartoe de WOMENVERSITY per e-mail een factuur aan de opdrachtgever verstuurt.

 2. Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met de WOMENVERSITY.

 3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer een andere insolventieprocedure op opdrachtgever van toepassing is, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 4. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.

 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.

 6. WOMENVERSITY is gerechtigd om alle vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.

 7. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 8. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van WOMENVERSITY crediteert.

 9. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘WOMENVERSITY’ onder vermelding van het factuurnummer alsmede het klantnummer.

 

Artikel 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. WOMENVERSITY is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

 2. Voorts is WOMENVERSITY bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Daaronder is ook begrepen een situatie waarin door (overheids)maatregelen en/of bij een pandemie WOMENVERSITY niet in staat is of het niet verstandig vindt om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. WOMENVERSITY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst WOMENVERSITY ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, of een andere insolventieprocedure, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WOMENVERSITY vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WOMENVERSITY op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WOMENVERSITY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 8: VERZUIM

 1. Na verstrijking van de betalingstermijn zal WOMENVERSITY opdrachtgever in gebreke stellen middels een aanmaning indien de factuur niet (volledig) is voldaan. Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn de factuur alsnog niet (volledig) is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

 2. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.

 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens WOMENVERSITY na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door WOMENVERSITY zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 40,00, bedragen. WOMENVERSITY hanteert ten aanzien van de exacte hoogte van de buitengerechtelijke kosten de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 9: INSCHAKELING VAN DERDEN

 1. WOMENVERSITY is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De keuze van de door WOMENVERSITY in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. WOMENVERSITY is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van WOMENVERSITY.

 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van de opdrachtgever willen beperken, gaat WOMENVERSITY ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven overeenkomsten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. WOMENVERSITY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. WOMENVERSITY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever - al dan niet in overleg met WOMENVERSITY - heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 3. WOMENVERSITY is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van WOMENVERSITY over te gaan dan wel het gevolg is van het overige bepaalde in artikel 7.

 4. WOMENVERSITY is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 5. Iedere aansprakelijkheid van WOMENVERSITY voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door WOMENVERSITY aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de overeenkomst in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

 6. WOMENVERSITY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van WOMENVERSITY voor die schade.

 8. De uitvoering van de verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 9. De opdrachtgever vrijwaart WOMENVERSITY en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door WOMENVERSITY ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van WOMENVERSITY in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 10. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van WOMENVERSITY die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die werkzaamheden ten behoeve van WOMENVERSITY verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens opdrachtgever.

 

Artikel 11: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WOMENVERSITY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WOMENVERSITY niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WOMENVERSITY, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.

 2. WOMENVERSITY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WOMENVERSITY zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel WOMENVERSITY ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is WOMENVERSITY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOMENVERSITY niet toegestaan om de aan WOMENVERSITY toebehorende rechten van intellectuele eigendom, onder meer rustende op geproduceerde adviezen, planningen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, of anderszins te gebruiken. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WOMENVERSITY om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van WOMENVERSITY.

 

Artikel 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door WOMENVERSITY geleverde en uitgeleende zaken blijven eigendom van WOMENVERSITY. Geleverde zaken worden eigendom van de opdrachtgever zodra de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) met WOMENVERSITY volledig is nagekomen.

 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde redenen bestaan dat zij deze niet zal of kan nakomen, dan is WOMENVERSITY gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsrecht berust bij de opdrachtgever weg te houden of te halen.

 

Artikel 14: GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien WOMENVERSITY op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en WOMENVERSITY zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is WOMENVERSITY niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

 3. WOMENVERSITY zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

 4. Opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij hier om verzoekt. Indien opdrachtgever van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient opdrachtgever dit schriftelijk of elektronisch aan WOMENVERSITY te melden. WOMENVERSITY zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 15: KLACHTEN

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij WOMENVERSITY.   

 2. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan WOMENVERSITY. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WOMENVERSITY adequaat kan anticiperen.   

 3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen.

 4. Indien de klacht gegrond is, zal WOMENVERSITY binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van WOMENVERSITY verwacht kan worden.

 

Artikel 16: SLOTBEPALINGEN

 1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen WOMENVERSITY en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

 2. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.

 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 4. Indien WOMENVERSITY niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WOMENVERSITY in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 5. WOMENVERSITY is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 6. Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 7. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en WOMENVERSITY is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 8. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar WOMENVERSITY gevestigd is. Niettemin heeft WOMENVERSITY het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Hoofdstuk 2  Events en Womenversity

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op door WOMENVERSITY (mede) georganiseerde events, die op zichzelf staan, of onderdeel uitmaken van een met WOMENVERSITY gesloten overeenkomst en op de WOMENVERSITY en andere programma’s die door WOMENVERSITY worden aangeboden.   

 

Artikel 18: TICKETVERKOOP

 1. Een persoon die wil deelnemen aan het event dient middels de door WOMENVERSITY voorgeschreven wijze een ticket aan te schaffen.

 2. Enkel tickets die zijn aangeschaft bij WOMENVERSITY of door WOMENVERSITY ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door WOMENVERSITY als geldig erkend.

 3. De deelnemer staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de ticket verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor rekening en risico van de deelnemer.

 4. WOMENVERSITY neemt de door haar verkregen gegevens van de deelnemer op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 19: VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS

 1. De deelnemer is gehouden het ticket gedurende het gehele event bij zich te dragen en op eerste verzoek aan WOMENVERSITY, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.

 2. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door WOMENVERSITY, de eventlocatie dan wel door WOMENVERSITY ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

 3. WOMENVERSITY is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van het event onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot het event te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van WOMENVERSITY op vergoeding van eventuele schade.

 4. De deelnemer dan wel opdrachtgever vrijwaart WOMENVERSITY voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer dan wel opdrachtgever toerekenbaar is.

 5. De deelnemer dan wel opdrachtgever is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door haar goederen wordt veroorzaakt.

 6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de deelnemer(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemer(s) heeft aangemeld betaald worden.

 

Artikel 20: GEVOLGEN ANNULERING/WIJZIGING/VERPLAATSING EVENT OF PROGRAMMERING WOMENVERSITY DOOR WOMENVERSITY

 1. WOMENVERSITY kan een event annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn of indien sprake is van een vorm van overmacht of onvoorziene omstandigheden. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een ander event aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de reeds door de opdrachtgever aan WOMENVERSITY betaalde ticketprijs.  Indien geen ander event wordt aangeboden, zal WOMENVERSITY op verzoek de reeds aan WOMENVERSITY betaalde ticketprijs voor het event terugbetalen.

 2. WOMENVERSITY heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van het event te wijzigen. Dit kan ook de wijziging naar de digitale variant van het event zijn. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht de event kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is of het gevolg is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij maatregelen die in verband met gezondheidsrisico’s nodig zijn, gedurende bijvoorbeeld een pandemie. Er is dan geen recht op restitutie. Dit is ter beoordeling van WOMENVERSITY.

 3. Het restitutieverzoek wordt gemaild naar WOMENVERSITY en zal binnen 5 werkdagen worden beantwoord. Indien aanspraak kan worden gemaakt op restitutie, is WOMENVERSITY uitsluitend verplicht het tarief te restitueren welke vermeld staat op de ticket, tenzij een lagere prijs aan WOMENVERSITY voor het ticket is betaald. Dan geldt het lagere bedrag. Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldig ticket voor het betreffende event binnen 14 dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering. Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed.

 4. Annulering of verplaatsing van een event door WOMENVERSITY brengt geen aansprakelijkheid voor enige door opdrachtgever dan wel deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade met zich mee.

 

Artikel 21: ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER/DEELNEMER

 1. Eenmaal gekochte tickets voor een event of deelname aan WOMENVERSITY of andere programma’s worden niet door WOMENVERSITY teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag, de prijs van het programma of reserveringskosten plaats.

 2. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan het event is het haar toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een ander, mits de deelnemer hierover contact opneemt met WOMENVERSITY en hiervoor goedkeuring krijgt.

 

Artikel 22: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. WOMENVERSITY is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het event. WOMENVERSITY kan het Deelnemers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

 2. De Deelnemer is niet gerechtigd (delen van) het door WOMENVERSITY geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan WOMENVERSITY toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een andersluidende afspraak wordt gemaakt.

 3. WOMENVERSITY is gerechtigd, voor marketingdoeleinden van WOMENVERSITY, foto- en/of filmopnamen te maken van het event en de aldaar aanwezige personen.  WOMENVERSITY is ter zake aan de deelnemer geen vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 23: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID WOMENVERSITY

 1. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event geschiedt door de deelnemer op eigen risico. WOMENVERSITY is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer.

 2. De aansprakelijkheid van WOMENVERSITY wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

  1. schade ten gevolge van wijzigingen in alle door WOMENVERSITY, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van het Event;

  2. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door WOMENVERSITY ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;

  3. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de Locatie of WOMENVERSITY ingeschakelde personen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;

  4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen;

  5. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van het event;

  6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het event;

  7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan WOMENVERSITY gebruiker, huurder of eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van WOMENVERSITY staat;

  8. gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van deelnemer.

 3. WOMENVERSITY onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen deelnemers onderling. Hoofdstuk 3  1 op 1 coaching

 

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op 1 op 1 coaching door WOMENVERSITY.

 

Artikel 24: UITVOERING OVEREENKOMST

De overeenkomst houdt voor WOMENVERSITY een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. WOMENVERSITY zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt.  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame coach verwacht mag worden. Coaching door WOMENVERSITY dient niet als vervanging te worden gezien voor een medische behandeling door een arts of specialist. Opdrachtgever dient bij medische klachten dan ook altijd eerst een arts of specialist te raadplegen.

 

Artikel 25: AFZEGGING

 1. Een coaching sessie die niet, of later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Een coaching sessie die onderdeel is van een coaching traject dient tevens minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien niet, of later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, komt het recht om de coaching sessie op een later moment in te halen te vervallen.

 3. Afzeggingen dienen door opdrachtgever telefonisch of via WhatsApp te geschieden.

 

Artikel 26: CONTRACTDUUR

 1. Er kan gekozen worden voor losse coaching sessies en een coaching traject. Een coaching traject wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 2. Een particuliere opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 3. Een zakelijke opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen. Artikel 7:408 lid 1 BW wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoofdstuk 4  Wettelijke bedenktijd consumenten

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing in de gevallen van een aankoop door een consument. Een consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

 

LET OP: Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is uitdrukkelijk niet van toepassing op niet-consumenten. Ook zijn ze niet van toepassing in geval van aankoop van digitale inhoud die online af te spelen of te downloaden is (denk aan geluids- of videofragmenten, computersoftware en e-books) of toegangstickets tot events.

 

Artikel 27: HERROEPINGSRECHT

 1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De herroepping dient voor het verstrijken van deze termijn aan WOMENVERSITY te zijn verzonden.

 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient WOMENVERSITY schriftelijk per post of e-mail op de hoogte te worden gebracht van de beslissing van opdrachtgever de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever kan hierbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. WOMENVERSITY zal opdrachtgever per ommegaande een ontvangstbevestiging van de herroeping doen toekomen.

  

Artikel 28: GEVOLGEN HERROEPING

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ten aanzien van de aanschaf van goederen, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal WOMENVERSITY dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de WOMENVERSITY of door opdrachtgever sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 3. Indien de opdrachtgever heeft verzocht om de verrichting van diensten door WOMENVERSITY te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan heeft WOMENVERSITY het recht de reeds gemaakte kosten alsmede het reeds nagekomen gedeelte bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 29: VERZEND- EN RETOURBELEID

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via chantalvandoesburgh@gmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

bottom of page